Perspektywa inwestorów

Metodyka Carry-On uwzględnia oczekiwania inwestorów. Metodyka Carry-On należy do grupy metodyk lekkich, skoncentrowanych na osiągnięciu celu biznesowego, celu inwestycyjnego.

Jeżeli dla przedsiębiorcy projekt jest inwestycją, to oczekiwany jest jak najszybszy i najwyższy zwrot z inwestycji. Wdrożenie powinno być prowadzone tak, żeby wdrażany system jak najszybciej mógł zacząć przynosić oczekiwane efekty – oszczędności lub przychody. Dla inwestora nie jest istotne jak wiele dokumentów zostało wypełnionych, znacznie większe znaczenie ma efekt ekonomiczny. A metodyka Carry-On powstała wyłącznie dlatego, że żadna inna metodyka nie zapewniała koncentracji na celach ekonomicznych w wystarczającym dla inwestorów stopniu. I żadna inna metodyka nie zawierała wbudowanych wystarczających mechanizmów ograniczających typowe ryzyka projektów integracyjnych. Metodyka Carry-On to metodyka dla inwestorów, biznesmenów i menedżerów obszarów biznesowych.

Wg Carry-On inwestorem jest zarówno przedsiębiorca zlecający wdrożenie, jak też realizujący zlecenie. Każdy z nich oczekuje wyniku finansowego, liczy się z określonym ryzykiem i jest gotów przerwać projekt, jeżeli ten nie będzie rokował wyniku mieszczącego się w założonych granicach.