Model RASCI

Model RASCI (lub częściej RACI) to metodyka podziału odpowiedzialności w projekcie. Jest szczególnie skuteczna w identyfikacji ról i zakresów odpowiedzialności w projektach wdrożeniowych i procesach wprowadzania zmian organizacyjnych. Nazwa modelu RASCI pochodzi od pierwszych liter angielskich słów określających następujące role:

  • Resposible – osoba odpowiedzialna, właściciel projektu lub problemu;
  • Accoutable – osoba zatwierdzająca, akceptująca działania ?R” przed wprowadzenie ich w życie;
  • Supportive – osoba wspierająca działania zespołu lub członek zespołu;
  • Consulted – osoba, której doświadczenie, wiedza lub umiejętności są niezbędne lub pomocne w realizacji projektu, konsultująca projekt;
  • Informed – osoba (częściej grupa osób), które muszą być w odpowiednim czasie i odpowiedniej formie poinformowane o postępie lub zakończeniu projektu, nie konsultują projektu.

W celu praktycznego wykorzystania modelu stosuje się bardzo proste narzędzie – diagram RASCI.

otherWise wykorzystuje metodykę RASCI w swoich pracach i pomaga swoim klientom nauczyć się stosowania tej bardzo prostej i skutecznej metodyki. Wg otherWise każda organizacja powinna umieć korzystać z tego modelu ze względu na jej przeznaczenie – zapewnienie możliwie idealnego przepływu informacji w procesie zmian organizacyjnych.